Зөвлөмж, тэмдэглэл Огнооsort icon Дугаар Файл
ҮНДЭСНИЙ ЭВ НЭГДЭЛ, ЯЗГУУР АШИГ СОНИРХЛЫГ ДЭЭДЛЭН БЭХЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2017-06-20 17/13 Үзэх/Татах
НИЙСЛЭЛИЙН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ТУХАЙ 2017-01-10 03/03 Үзэх/Татах
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ, ТОГТВОРЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ 2016-10-24 37/22 Үзэх/Татах
МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ 2015-09-08 39/21 Үзэх/Татах
ТАВАНТОЛГОЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2015-02-16 04/03 Үзэх/Татах
УЛААНБААТАР ХОТЫН УСНЫ НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХҮН АМЫН УНДНЫ УСНЫ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-12-30 71/40 Үзэх/Татах
УЛААНБААТАР ХОТЫН УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, УСНЫ НӨӨЦИЙГ ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-12-30 70/31 Үзэх/Татах
АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2014-10-20 52/30 Үзэх/Татах
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 2014-09-22 46/26 Үзэх/Татах
"ЭБОЛА" ВИРУСТ БОЛОН БУСАД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДЭЖ БАЙГАА ХАЛДВАРЫН БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 2014-09-01 45/25 Үзэх/Татах
ИНТЕРНЕТ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-05-20 25/16 Үзэх/Татах
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС АРИЛЖААЛЖ БҮРДҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ 2014-05-06 19/10 Үзэх/Татах
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨД ТЭСВЭРЛЭХ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ДАГУУ АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-04-07 17/08 Үзэх/Татах
ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ 2014-03-17 14/06 Үзэх/Татах
"ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР РҮҮ" САНААЧИЛГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2013-12-20 52/32 Үзэх/Татах
УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ХОМСДОЛООС СЭРГИЙЛЭХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛИЙН ТУХАЙ 2013-07-09 27/17 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2013-04-05 12/09 Үзэх/Татах
ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГ, УДАМШЛЫН ЭМГЭГИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-30 05/04 Үзэх/Татах
ТӨРИЙН ГАДААД БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 2013-01-08 01/01 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-08 02/02 Үзэх/Татах