ҮАБЗ-ийн дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл, шинжээчид

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын зөвлөл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн дэргэд “Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын зөвлөл”-ийг 2010 оны 4 дүгээр сарын 15-нд байгуулсан. 

Зөвлөлийн үндсэн зорилго нь аюулгүй байдал, гадаад бодлогын чиглэлээр төрийн байгууллагуудыг холбогдох зөвлөмж, зөвлөгөөгөөр дэмжих, төрийн бодлого боловсруулагчид болон иргэдийн аюулгүй байдлын болон гадаад бодлогын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд оршино.

Тус зөвлөл нь Монгол Улсын  Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Гадаад харилцаа, Батлан хамгаалахын сайдын алба хашиж байсан төрийн зүтгэлтнүүд, шилдэг эрдэмтэд, чадварлаг дипломатууд, төрийн зарим өндөр албан тушаалтнуудыг эгнээндээ нэгтгэсэн юм.

 -o0o-

 

Мэдээлэл, дүн шинжилгээний зөвлөл

Мэдээлэл, дүн шинжилгээний орон тооны бус зөвлөл нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хүрээнд төрийн бодлогыг боловсруулах болон түүний хэрэгжилтийг хангахад дээрх байгууллагуудын хооронд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг харилцан солилцож, үнэлэлт дүгнэлт өгч, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн болон гишүүдэд танилцуулах үүрэгтэй юм.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга тус зөвлөлийг тэргүүлж, Мэдээлэл, дүн шинжилгээний албаны дарга тус зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна. 

 Зөвлөлд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын төлөөлөл багтаж бүтэц, бүрэлдэхүүнийг нь Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын санал болгосноор Монгол Улсын Ерөнхийлөгч баталсан юм. 

Зөвлөл нь Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн, гишүүдийг улс орны язгуур эрх ашиг, аюулгүй байдалтай холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангах, цаг үеийн болон онцгой нөхцөл байдлын талаар бодит үнэлэлт, дүгнэлт өгөх үүргийг хүлээж үйл ажиллагаагаа холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж байна. 

Мөн Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээллийг сонсож хэлэлцээд дүгнэлт гаргаж ажилладаг.