Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүд

# Title Date
1 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай 01/08/2013 01/01
2 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 01/08/2013 02/02
3 Эм вакцин, биобэлдмэлийн хангамж, нөөц чанар тэдгээрийн аюулгүй байдалд тавих хяналт 01/08/2013 03/03
4 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай 01/10/2017 03/03
5 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 01/08/2013 04/01
6 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 02/16/2015 04/03
7 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 01/30/2013 05/04
8 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 03/27/2012 07/04
9 Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх төслүүдийн тухай 03/27/2012 08/05
10 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 03/18/2010 10/03
11 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 03/18/2010 10/09
12 Халдварт өвчний өнөөгийн байдал, хяналтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 03/19/2010 11/06
13 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 04/05/2013 12/09
14 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 03/17/2011 13/10
15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 03/17/2014 14/06
16 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 04/07/2014 17/08
17 Үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай 06/20/2017 17/13
18 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийн тухай 04/15/2010 17/15
19 Эрчим хүчний салбарын тухай 05/12/2011 18/12
20 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 05/06/2014 19/10