Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны санал, дүгнэлт