Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
21 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2011.09.09 35/32
22 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.03.27 07/04
23 Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх төслүүдийн тухай 2012.03.27 08/05
24 "Хүнсний аюулгүй байдал" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.06.25 19/12
25 Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.07.20 20/13
26 Эм вакцин, биобэлдмэлийн хангамж, нөөц чанар тэдгээрийн аюулгүй байдалд тавих хяналт 2013.01.08 03/03
27 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай 2013.01.08 01/01
28 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 02/02
29 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 04/01
30 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013.01.30 05/04
31 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 2013.04.05 12/09
32 Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой ашиглах бодлогын чиглэлийн тухай 2013.07.09 27/17
33 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 2013.12.20 52/32
34 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 2014.03.17 14/06
35 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.04.07 17/08
36 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 2014.05.06 19/10
37 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 2014.09.01 45/25
38 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2014.09.01 45/25
39 Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай 2014.09.22 46/26
40 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2014.10.20 52/30