Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
21 Тавантолгойн ордыг ашиглах талаар 2010.05.18 24/20
22 Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах талаар 2010.05.18 24/11
23 Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2011.06.08 23/20
24 Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.07.20 20/13
25 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.01.14 2/03
26 "Хүнсний аюулгүй байдал" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.06.25 19/12
27 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 2014.05.06 19/10
28 Эрчим хүчний салбарын тухай 2011.05.12 18/12
29 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийн тухай 2010.04.15 17/15
30 Үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай 2017.06.20 17/13
31 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.04.07 17/08
32 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 2014.03.17 14/06
33 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 2011.03.17 13/10
34 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 2013.04.05 12/09
35 Халдварт өвчний өнөөгийн байдал, хяналтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.03.19 11/06
36 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/09
37 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/03
38 Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх төслүүдийн тухай 2012.03.27 08/05
39 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.03.27 07/04
40 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013.01.30 05/04