Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай