Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай