Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүд

# Title Date
1 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 07/09/2010 33/26
2 "Хүнсний аюулгүй байдал" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 06/25/2012 19/12
3 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 12/20/2013 52/32
4 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 09/01/2014 45/25
5 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 10/20/2014 52/30
6 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 04/05/2013 12/09
7 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 01/08/2013 02/02
8 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 01/08/2013 04/01
9 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 04/07/2014 17/08
10 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/07/2011 25/13
11 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/07/2011 25/24
12 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 03/18/2010 10/09
13 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 03/18/2010 10/03
14 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 01/21/2011 5/04
15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 03/17/2014 14/06
16 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 05/06/2014 19/10
17 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 09/01/2014 45/25
18 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 03/17/2011 13/10
19 Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 06/08/2011 23/20
20 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай 01/10/2017 03/03