Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүд

# Title Date
1 Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 12/30/2014 71/40
2 Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах, усны нөөцийг зүй зохистой хэрэглээнд шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 12/30/2014 70/31
3 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 12/20/2013 52/32
4 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 10/20/2014 52/30
5 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 01/21/2011 5/04
6 Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай 09/22/2014 46/26
7 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 09/01/2014 45/25
8 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 09/01/2014 45/25
9 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 12/23/2010 41/39
10 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 12/23/2010 41/25
11 Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийн тухай 10/24/2016 37/22
12 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 09/09/2011 35/32
13 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/26/2010 34/28
14 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 07/09/2010 33/26
15 Ой тэмдэглэх тухай 07/09/2010 32/25
16 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/09/2010 31/24
17 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/26/2010 31/18
18 Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой ашиглах бодлогын чиглэлийн тухай 07/09/2013 27/17
19 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/07/2011 25/24
20 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/07/2011 25/13