Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүд

# Title Date
1 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 03/18/2010 10/09
2 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 03/18/2010 10/03
3 Халдварт өвчний өнөөгийн байдал, хяналтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 03/19/2010 11/06
4 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийн тухай 04/15/2010 17/15
5 Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах талаар 05/18/2010 24/11
6 Тавантолгойн ордыг ашиглах талаар 05/18/2010 24/20
7 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 07/09/2010 33/26
8 Ой тэмдэглэх тухай 07/09/2010 32/25
9 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/09/2010 31/24
10 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/26/2010 31/18
11 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/26/2010 34/28
12 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 12/23/2010 41/39
13 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 12/23/2010 41/25
14 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 01/14/2011 2/03
15 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 01/21/2011 5/04
16 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 03/17/2011 13/10
17 Эрчим хүчний салбарын тухай 05/12/2011 18/12
18 Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 06/08/2011 23/20
19 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/07/2011 25/24
20 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 07/07/2011 25/13