Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай