Тавантолгойн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай