Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай