Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай