Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүд

# Title Date
1 Үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай 06/20/2017 17/13
2 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай 01/10/2017 03/03
3 Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийн тухай 10/24/2016 37/22
4 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 02/16/2015 04/03
5 Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 12/30/2014 71/40
6 Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах, усны нөөцийг зүй зохистой хэрэглээнд шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 12/30/2014 70/31
7 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 10/20/2014 52/30
8 Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай 09/22/2014 46/26
9 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 09/01/2014 45/25
10 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 09/01/2014 45/25
11 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 05/06/2014 19/10
12 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 04/07/2014 17/08
13 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 03/17/2014 14/06
14 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 12/20/2013 52/32
15 Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой ашиглах бодлогын чиглэлийн тухай 07/09/2013 27/17
16 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 04/05/2013 12/09
17 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 01/30/2013 05/04
18 Эм вакцин, биобэлдмэлийн хангамж, нөөц чанар тэдгээрийн аюулгүй байдалд тавих хяналт 01/08/2013 03/03
19 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай 01/08/2013 01/01
20 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 01/08/2013 02/02