Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
1 Эрчим хүчний салбарын тухай 2011.05.12 18/12
2 Эм вакцин, биобэлдмэлийн хангамж, нөөц чанар тэдгээрийн аюулгүй байдалд тавих хяналт 2013.01.08 03/03
3 Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийн тухай 2016.10.24 37/22
4 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийн тухай 2010.04.15 17/15
5 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/39
6 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/25
7 Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.07.20 20/13
8 Халдварт өвчний өнөөгийн байдал, хяналтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.03.19 11/06
9 Үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай 2017.06.20 17/13
10 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.09 31/24
11 Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой ашиглах бодлогын чиглэлийн тухай 2013.07.09 27/17
12 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 34/28
13 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 31/18
14 Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.12.30 71/40
15 Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах, усны нөөцийг зүй зохистой хэрэглээнд шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2014.12.30 70/31
16 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.01.14 2/03
17 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2011.09.09 35/32
18 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013.01.30 05/04
19 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай 2013.01.08 01/01
20 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.03.27 07/04