Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
1 Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.12.30 71/40
2 Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах, усны нөөцийг зүй зохистой хэрэглээнд шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2014.12.30 70/31
3 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 2013.12.20 52/32
4 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2014.10.20 52/30
5 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2011.01.21 5/04
6 Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай 2014.09.22 46/26
7 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 2014.09.01 45/25
8 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2014.09.01 45/25
9 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/39
10 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/25
11 Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийн тухай 2016.10.24 37/22
12 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2011.09.09 35/32
13 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 34/28
14 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 2010.07.09 33/26
15 Ой тэмдэглэх тухай 2010.07.09 32/25
16 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.09 31/24
17 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 31/18
18 Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой ашиглах бодлогын чиглэлийн тухай 2013.07.09 27/17
19 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/24
20 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/13