Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
21 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 04/01
22 Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.07.20 20/13
23 "Хүнсний аюулгүй байдал" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.06.25 19/12
24 Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх төслүүдийн тухай 2012.03.27 08/05
25 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.03.27 07/04
26 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2011.09.09 35/32
27 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/13
28 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/24
29 Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2011.06.08 23/20
30 Эрчим хүчний салбарын тухай 2011.05.12 18/12
31 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 2011.03.17 13/10
32 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2011.01.21 5/04
33 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.01.14 2/03
34 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/39
35 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/25
36 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 31/18
37 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 34/28
38 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 2010.07.09 33/26
39 Ой тэмдэглэх тухай 2010.07.09 32/25
40 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.09 31/24