Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд мэдэгдэл гаргалаа